Ang pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Walang sinumang nilikha ng Allah ang maaaring tumanggi at sumuway sa Kanyang mga kautusan.

HALIMBAWA : Ang araw ay binigyan ng Allah (swt) ng kautusan na sumikat at lumubog sa oras na itinakda sa kanya.

Nang dumating ang mga dayuhang Kastila sa bansang Pilipinas sinakop nila ito at pinilit nilang palitan ang relihiyong Islam sa pamamagitan ng dulo ng espada.

Ang relihiyong Islam ay unang inihayag sa Pilipinas noong 1380 ng isang Arabo na si Sharif Makhdum, itinayo niya ang unang Masjid sa Pilipinas sa Tubig Indangan, Sumunul, Tawi Tawi.

Si Makhdum ay namatay sa Isla ng Sibutu at doon na rin siya inilibing.

Noong 1390, si Rajah Baginda ay dumating sa bansang Pilipinas at itinuloy niya ang naiwang gawain ni Sharif Makhdum.

Ang Allah ay maliwanag na nagpahayag ng Kanyang sarili ng sumusunod: "Allah, walang ibang Diyos na sambahin maliban sa Kanya. Sino baga kaya ang makapamamagitan sa Kanya malibang Kanya pahintulutan?

Talastas niya ang nakaraan o hinaharap at maging ang lingid (sa kanyang mga nilikha) Walang makaaabot sa Kanyang kaalaman malibang kanyang naisin.

Siya'y walang anak, hindi Siya ipinanganak at Siya'y walang katulad.At dahil dito ang araw ay nasasakop sa tinatawag na "likas na pagsunod" sapagka't kanya lamang ginagampanan ang kautusang ito ng Allah (swt) nang walang pagsuway simula pa nang ito ay likhain.Ang hangin, tubig, apoy, puno, hayop at iba pa, ay nilikhang lahat ng Allah (swt) na may kani-kanyang utos na sinusunod.Tinalakay ko na ang tao ay binigyan ng layang pumili upang siya ay sumailalim sa "Kusang-loob na pagsunod". Kabilang sa kalayaang ito ay ang piliin ang relihiyon na ibinigay sa atin ng Allah : Ito ay ang Al-Islam.MAIKLING KASAYSAYAN NG ISLAM SA PILIPINAS Ang ikalawang dahilan kung bakit hinihimok ko kayong magbalik Islam ay batay na rin sa natatagong kasaysayan ng relihiyon sa ating bansa.

Leave a Reply